کلاسیک

اتاق ۱

از: 5,500 هزار تومان شب

اتاق ۲

از: 8,067 هزار تومان شب

اتاق ۳

از: 8,067 هزار تومان شب

اتاق ۴

از: 7,333 هزار تومان شب

اتاق ۵

از: 6,600 هزار تومان شب

اتاق ۶

از: 6,600 هزار تومان شب

اتاق ۷

از: 7,333 هزار تومان شب