ویژه

اتاق لوکس

از: 660 هزار تومان شب

اتاق حرفه ای

از: 330 هزار تومان شب

اتاق تک

از: 440 هزار تومان شب

اتاق ساده

از: 440 هزار تومان شب

اتاق کلاسیک

از: 440 هزار تومان شب